TEENUSE SAAJATE PÕHIÕIGUSED JA
KOHUSTUSED

TEENUSE SAAJATE PÕHIÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Siimusti Lastekeskus Metsatareke

Teenuse saajate põhiõigused ja kohustused on koostatud Eesti Vabariigi põhiseaduse, Lastekaitse seaduse ja Euroopa Inimõiguste konvensiooni põjal, mis on kooskõlas Rahvusvahelise Inimõiguste Konvensiooniga.
Teenuse saajate kasutegurid on koostatud perede rühmatöö tulemusel.

I LAPSE ÕIGUSED

 

 • Lapse õigus elule ja arengule

Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §8)

 •  Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.

Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele.
Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust.
Kelleltki ei tohi veendumuste pärast võtta Eesti kodakondsust.
Eesti kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise tingimused ning korra sätestab kodakondsuse seadus.(Eesti Vabariigi põhiseadus §8)

 •  Lapse õigus haridusele

Igal lapsel on õigus haridusele, mis arendab välja lapse vaimsed ja kehalised eeldused ning kujundab tervikliku isiksuse, sealhulgas:
1) kasvatab lugupidamist vanemate, kaasinimeste, iseenda ja kõige elava vastu;
2) õpetab austama emakeelt, eesti rahvuskultuuri ning teisi keeli ja kultuure;
3) valmistab ette iseseisvaks eluks vabas ühiskonnas sallivuse, võrdõiguslikkuse ja inimõiguste austamise vaimus;
4) õpetab hoidma loodust, elukeskkonda ja oma tervist. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §39)

 •  Lapse õigused

* Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada oma seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema vanusele ja küpsusele.* Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.* Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted jagada otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.(Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24)

 •  Laste võrdne õigus saada abi ja hooldust

Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §10)

 •  Lapse sotsiaalsed õigused

Lapsel on mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja sõnavabadus. Lapsel on õigus ja tal peab olema võimalus otsida, saada ja jagada mitmekülgset humanistlikku informatsiooni, osaleda organisatsioonides ja liikumistes. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §11)

 •  Lapse õigus puhkusele ja jõudeajale

(1) Igal lapsel on õigus puhkusele ja jõudeajale, mida ta kasutab eakohaseks, meelepäraseks tegevuseks olenevalt tervisest, soovidest ja võimalustest.
(2) Lapsele tuleb tagada võimalused ja tingimused mänguks. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §12)

 •  Lapse õigus privaatsusele

(1) Lapsel on õigus isiklikule elule, suhtlus- ja sõprusringile.
(2) Lapse õigust eraelule ei tohi kahjustada meelevaldse või ebaseadusliku sekkumisega, riivates lapse au, väärikust, kiindumusi ja head mainet. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §13)

 •  Lapse õigus kaitsele majandusliku, kehalise ja vaimse ekspluateerimise eest

(1) Laps peab olema kaitstud majandusliku ekspluateerimise eest ja töö eest, mis on ohtlik, üle jõu käiv või kahjustab tema arengut või segab õppimist.
(2) Laps ei või olla kehalise ega vaimse ekspluateerimise objektiks. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §14)

 •  Õigus saada teavet puuduva vanema kohta

Lapsel on õigus saada teavet puuduva vanema kohta, kui see ei kahjusta lapse heaolu ja arengut või lapsendamissaladust. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §29)

 •  Lapse sotsiaalsete õiguste piiramine

(1) Lapse sotsiaalseid õigusi tohib piirata ainult seaduslikel alustel ja last arvestavalt:
1) teiste inimeste õiguste, sealhulgas hea nime kaitseks, kui lapse tegevus on ilmselt ekslik või pahatahtlik;
2) õiguskorra, kõlbluse ja tervise kaitseks;
3) lapse enda arengu kindlustamiseks.
(2) Lapse sotsiaalsete õiguste piiramise vaidlusi põhjustanud juhtudel küsib sotsiaaltalitus asjakohase ekspertarvamus. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §17)

 •  Õigus enesemääratlemisele

Lapsel on enesemääramisõigus, sh teada oma päritolu, valida suhtlusringkonda ja suhtlusvahendeid, õigus oma sünnijärgsele nimele, omandatud haridusliku kraadi kandmisele (EV põhiseaduse kommenteeritud väljaanne 2012)

II LAPSE KOHUSTUSED

 • Lapse kohustused vanemate ja perekonna ees

(1) Laps peab austama oma vanemaid ja kasvatajaid, nagu ka nemad peavad austama oma lapsi.
(2) Laps peab aitama oma abivajavaid vanemaid, vanavanemaid, õdesid-vendi ja üleskasvatajaid. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §18)

 •  Lapse kohustused ühiskonna ees

Laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige. Tema kohustused ühiskonna ees küpsevad koos eaga. Laps peab:
1) täitma oma põhiseaduslikke kohustusi Eesti Vabariigi ees;
2) lugupidavalt suhtuma riigikorda ja tema seadustesse;
3) hoidma kultuuriväärtusi ja elukeskkonda;
4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja järgima elu-, töö- ja õpikoha reegleid. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §19)

 •  Laps ja kaasinimesed

(1) Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
(2) Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §20)

 •  Laps ja töö

(1) Eakohane ja vabatahtlik töö on lapse normaalse arengu tähtis tingimus. Laps hooldab iseennast, osaleb oma perekonna ühistes toimetustes ja töödes.
(2) Riik ja kohalikud omavalitsused loovad laste tööks vajalikud tingimused. Sotsiaaltalitus jälgib lapse töötamise vastavust töö ohutuse ja tervise kaitse nõuetele ning käesoleva seaduse põhimõtetele. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §21)

 •  Lapse koolikohustus

Lapsel on koolikohustus vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.
(Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §22)

 •  Lapse kohustus hoida oma tervist

Iga laps peab hoidma oma tervist ja seda mitte rikkuma, et olla kord ise täisväärtuslik elujätkaja. (Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §23)

 •  Alaealise liikumisvabaduse piirang

(1) Laps on kohustatud järgima avalikku korda.
(2) Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00. Ajavahemikus 01.06–31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00–5.00.
(3) Kohalikul omavalitsusel on õigus käesolevas paragrahvis sätestatud öist liikumispiirangut ajutiselt lühendada.
(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuse mittejärgimise korral kohaldatakse haldusvastutust vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustiku §-le 142.
(Eesti Vabariigi lastekaitseseadus §23)