EETIKAKOODEKS

KINNITATUD 11.06.2020
direktori käskkirjaga nr7

 

 

SIIMUSTI LASTEKESKUS METSATAREKE

 

 

EETIKAKOODEKS

 

 

Koodeksi koostamisel on silmas peetud kolme põhiaspekti: suhtlemist teenuse saajatega, suhtlemist töötajate vahel ning lastekeskust kui asutust tervikuna. Lähtuvalt töö spetsiifikast on eriti tähtis konfidentsiaalsuse nõue, mis on eraldi punktina välja toodud ka kõikide töötajate töölepinguis.

Eetikakoodeks on läbi arutatud ja täiendatud töötajate üldkoosolekul ning kinnitatud direktori käskkirjaga. Uutele töötajatele esitatakse see tutvumiseks töövestluse käigus, et vältida hilisemaid võimalikke moraalseid konflikte töötaja ja asutuse eetikas.

1. Õiguslik alus

Eetikakoodeks tugineb Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksile, mis on vastu võetud Eesti sotsiaaltöö III kongressil 30.novembril 2005. Eetikakoodeks on kooskõlas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, ÜRO lapse õiguste konvensiooni ja Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartaga. Samuti Eesti sotsiaaltööd reguleerivate järgmiste dokumentidega: põhiseadus, sotsiaalhoolekande seadus, lastekaitse seadus, perekonnaseadus ja kutseseadus.

2. Üldised põhimõtted

2.1. Lastekeskuse töötaja toimib ühiskonna huvides, õigustab teenuse saajate usaldust ning hoiab ülal oma asutuse mainet.

2.2. Lastekeskuse töötaja toetab nii teenuse saaja kui kaastöötaja loomupärast väärtust ning õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.

2.3. Lastekeskuse töötaja on diskrimineerimise vastu ja töötab teenuse saaja heaolu nimel sõltumata lapse võimekusest, vanusest, kultuurist, soost, sotsiaalmajanduslikust staatusest, poliitilistest vaadetest, seksuaalsest orientatsioonist, usust ja rassilisest kuuluvusest.

2.4. Lastekeskuse töötaja tunnustab ja austab etnilist ja kultuurilist mitmekesisust ning võtab arvesse isiksuslikke, perekondlikke, grupilisi ja kogukondlikke erinevusi, kui need ei kahjusta lapse huve.

2.5. Lastekeskuse töötaja vastutab selle eest, et tema kasutuses olevaid asutuse ressursse kasutatakse säästlikult, õiglaselt ja vajadusele vastavalt.

2.6. Lastekeskuse töötaja võib algatada tööalaseid eetilisi diskussioone parima lahenduse leidmise nimel.

3. Eetiline käitumine teenuse saajatega

3.1. Lastekeskuse töötaja vastutab teenuse saajate ja iseenda heaolu eest, see tähendab, et aktsepteerib laste õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele, toetab ja säilitab lapse õigust usaldusele, kasutab oma käsutuses olevat teavet vastutustundlikult ja vastavuses lastekeskuses kehtestatud korrale või lapsega sõlmitud kokkuleppele.

3.2. Lastekeskuse töötaja usub lapse võimesse teha oma elu puudutavaid eakohaseid otsuseid, suunates teda delikaatselt, tunnustab ja respekteerib tema isiklikke eesmärke, vastutust ja kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikkusele ja pädevusele.

3.3. Lastekeskuse töötaja lähtub töös teenuse saajatega oma pädevuse piiridest, vajadusel suunab lapse teiste spetsialistide juurde.

3.4. Lastekeskuse töötaja lähtub oma töös lastekeskuse põhimäärusest ja viib vastutustundlikult ellu asutuse eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.

3.5. Lastekeskuse töötaja annab teenuse saajatele tagasisidet.

4. Eetiline käitumine kollegide ja koostööpartneritega

4.1. Lastekeskuse töötaja austab kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendab tunnustust või kriitikat vastutustundlikult ja asjakohaselt.

4.2. lastekeskuse töötaja jagab ja vahetab teavet ning kogemusi kolleegide ja koostööpartneritega.

4.3. Lastekeskuse töötaja on valmis kolleege ning koostööpartnereid ära kuulama, neid toetama ja jõustama ning andma tagasisidet.

4.4. Omavahelises suhtlemises jäädakse viisakaks ja taktitundeliseks, austades teiste põhiseaduslikke õigusi.

4.5. Lastekeskuse töötaja peab meeles, et vastastikune toetus ja abi on alus soodsa psühhokliima kujunemisele ja organisatsiooni toimimisele.

5. Eetiline käitumine asutuse suhtes

5.1. Lastekeskuse töötaja väärtustab oma kutsetööd ja kaitseb asutust ebaõiglase kriitika eest.

5.2. Lastekeskuse töötaja arendab oma kutseoskusi, hoolitseb oma pädevuse säilimise eest.

5.3. Lastekeskuse töötaja kogub teadmisi ja suurendab enda erialaseid oskusi, et tagada professionaalne areng ja tulemuslikkus töös.

5.4. Lastekeskuse töötaja tegutseb ausalt, eristades piire oma isikliku elu ja vara ning tööelu ja asutuse vara vahel ega kasuta oma positsiooni isikliku kasu saamiseks.

5.5. Lastekeskuse töötaja ei kasuta asutust enda poliitiliste või usuliste tõekspidamiste propageerimiseks.

5.6. Lastekeskuse töötaja annab koostööpartneritele kohast tagasisidet arvestades konfidentsiaalsuse nõuet.

6. Eetilise konflikti menetlemise kord

6.1. Kui töötaja on rängalt eksinud või rikkunud eetikakoodeksi reegleid, tegeleb konflikti menetlemisega asutuse juht, vajadusel kaasates asenduskodu haldaja Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni või asutuse hoolekogu.

6.2. Eetikakoodeksi rikkumisest võib teavitada Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomiteed juhtunu edasiseks menetlemiseks.