PÕHIMÄÄRUS

JÕGEVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Jõgeva 28. juuni 2018 nr 44

Siimusti Lastekeskuse Metsatareke põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1. Nimi ja õiguslik seisund

(1) Asutuse nimi on Siimusti Lastekeskus Metsatareke (edaspidi asutus).

(2) Siimusti Lastekeskus Metsatareke on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

(3) Asutus juhindub oma tegevuses lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja asutuse põhimäärusest.

§ 2. Asukoht

Asutus asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Metsa tn 1.

§ 3. Sümboolika

Asutusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 4. Asutuse struktuur ja teenused

(1) Asutuse struktuuriüksused on:
1) perekodu;
2) laste turvakodu.

(2) Asutus osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
1) asendushooldusteenus;
2) järelhooldusteenus;
3) turvakoduteenus lastele;
4) lapsehoiuteenus;
5) muud teenused laste vajadustest lähtudes lastele, noortele ja lastega peredele.

§ 5. Eesmärgid

(1) Asutuse põhieesmärk on asendushooldusteenusel viibivatele lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

(2) Teiste sotsiaalteenuste pakkumisel on asutuse eesmärk:
1) tagada turvakoduteenusel viibivatele lastele ajutine eluase, turvaline keskkond, hooldamine, arendamine ja esmane abi;
2) tagada lapsehoiuteenusel viibivate laste hooldamine ja arendamine, mis toetab laste kasvatajate või hooldajate toimetulekut või töötamist;
3) järelhooldusteenuse kaudu toetada asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuvate isikute iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist.

§ 6. Ülesanded

Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) kasvatab, õpetab ja hooldab lapsi vastavalt nende eale, soole, tervislikule seisundile, võimetele ja iseloomule, valmistades neid ette iseseisvaks eluks;
2) tagab lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastava hariduse, rehabilitatsiooni ja arstiabi;
3) sisustab laste huvidele vastava vaba aja, pakub huvitegevust, arendades laste positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerides negatiivseid kalduvusi;
4) annab laste ja kasvatajate ühistegevuse käigus lastele iseseisvaks toimetulekuks vajalikud oskused ning teadmised töökasvatuse meetodit kasutades ning aitab kaasa lapse iseseisvasse ellu astumisele;
5) soodustab koostöös eestkostjaga suhtlemist ja info vahetamist laste sotsiaalvõrgustiku liikmetega (eestkostja, päritolupere, sugulased, tugiisik või tugipere jt), kui see ei ole vastuolus lapse huvidega;
6) pakub turvakoduteenust vanemliku hoolitsuseta jäänud või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele, pakkudes ajutist abi ja eluaset ning kriisiabi;
7) osutab lapsehoiuteenust, toetades lapse seadusliku esindaja toimetulekut või puhkamist teatud ajaperioodil;
8) arendab, osutab ja korraldab tugiteenuseid lastele ja lastega perekondadele vastavalt vajadusele;
9) koolitab laste ja peredega töötavaid spetsialiste, sealhulgas on praktikabaasiks sotsiaaltöö, psühholoogia ja pedagoogika eriala üliõpilastele.

§ 7. Personal

(1) Asutuse töötajad (edaspidi personal) on perevanemad, kasvatusala töötajad ja tugispetsialistid.

(2) Personali koosseisu kinnitab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.

(3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles ning täidab asutuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi direktor.

(4) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglitega, ametijuhenditega ja töölepingutega.

§ 8. Direktor

(1) Direktori ülesanne on tagada asutuse tulemuslik töö ja juhtida asutuse tegevust. Direktor on asutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

(2) Direktor vastutab asutuse arengu, teenuste osutamiseks vajalike tegevuslubade taotlemise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

(4) Direktoriga sõlmib töölepingu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

§ 9. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev asutuse nõuandev organ, kelle ülesanne on jälgida, et asutuse tegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd personaliga.

(2) Hoolekogu koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus.

(3) Hoolekogu koosseisus on kuni seitse liiget. Liikme volituste kestus on viis aastat liikmeks määramisest.

(4) Direktor informeerib vallavalitsust kirjalikult hoolekogu liikme volituste tähtaja lõppemisest vähemalt kaks kuud enne tähtaja lõppemist.

(5) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande asutuse kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi asutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) osaleb arengukava, põhimääruse ja muude dokumentide koostamisel ja muutmisel;
4) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
5) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
6) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 10. Finantseerimine ja vara

(1) Asutust finantseeritakse Jõgeva valla eelarvest. Asutuse eelarve kinnitab vallavolikogu Jõgeva valla eelarve osana, asutuse alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

(2) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt asutuse ja laste huvides.

(3) Asutuse valduses olev vara on Jõgeva valla omand, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

§ 11. Rakendussätted

Enne käesoleva määruse jõustumist kinnitatud hoolekogu liikmete volituste algust arvestatakse alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 2 „Siimusti lastekodu Metsatareke põhimäärus“.

 

Raivo Meitus
vallavolikogu esimees