PÕHIMÄÄRUS

M Ä Ä R U S

Jõgeva

31. märts 2016 nr 2

Siimusti lastekodu Metsatareke põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Siimusti lastekodu Metsatareke

(1) Siimusti lastekodu Metsatareke on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.
(2) Asutuse nimetus on Siimusti lastekodu Metsatareke (edaspidi hoolekandeasutus).
(3) Hoolekandeasutus juhindub oma tegevuses lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2. Asukoht ja tegutsemiskoht

(1) Hoolekandeasutus asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Metsa tn 1.
(2) Hoolekandeasutuse tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuvad hooned ja territoorium.

§ 3. Sümboolika

Hoolekandeasutusel on oma nimega pitsat ning sümboolika.

§ 4. Teeninduspiirkond

Hoolekandeasutuse teeninduspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

§ 5. Hoolekandeasutus struktuur ja teenused

(1) Hoolekandeasutuse struktuuriüksused on:

1) asenduskodu;
2) laste turvakodu.

(2) Hoolekandeasutus osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:

1) asenduskoduteenus;
2) turvakoduteenus lastele;
3) lapsehoiuteenus;
4) muud teenused laste vajadustest lähtudes lastele, noortele ja lastega peredele ning valdkonnaga tegelevatele isikutele.

§ 6. Arengukava

(1) Hoolekandeasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab direktor koostöös hoolekoguga arengukava.
(2) Arengukavas määratakse:
1) hoolekandeasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
2) tegevuskava vähemalt viieks aastaks;
3) arengukava uuendamise kord.
(3) Arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõgeva Vallavalitsus.

2. peatükk
EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 7. Eesmärgid

(1) Hoolekandeasutuse põhieesmärk on asenduskoduteenusel viibivatele lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
(2) Hoolekandeasutuse eesmärgiks on tagada turvakoduteenusel viibivatele lastele ajutine eluase, turvaline keskkond, hooldamine, arendamine ja esmane abi.
(3) Hoolekandeasutuse eesmärgiks on lapsehoiuteenusel viibivate lastele tagada laste hooldamine ja arendamine, mis toetab laste kasvatajate või hooldajate toimetulekut või töötamist.

§ 8. Ülesanded

(1) Eesmärgist tulenevalt on hoolekandeasutuse põhiülesanded:
1) tegutseda koostöös lapse elukohajärgse linna- või vallavalitsusega lapse heaolust lähtuvalt;
2) kasvatada, õpetada ja hooldada lapsi vastavalt nende eale, soole, tervislikule seisundile, võimetele ja iseloomule, valmistades neid ette iseseisvaks eluks;
3) tagada lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastava hariduse omandamine, rehabilitatsiooni ja arstiabi korraldamine;
4) korraldada laste huvidele vastava vaba aja sisustamine, huvitegevuse ja puhkuse pakkumine arendades laste positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerida negatiivseid kalduvusi;
5) anda laste ja kasvatajate ühistegevuse käigus iseseisvaks toimetulekuks vajalikud oskused ning teadmised töökasvatuse meetodit kasutades ning aidata kaasa lapse iseseisvasse ellu astumisele;
6) soodustada eestkostjaga koostöös suhtlemist ja info vahetamist laste sotsiaalvõrgustiku liikmetega (eestkostja, päritolupere, sugulased, tugiisik või tugipere jm), kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.
(2) Hoolekandeasutus täidab lisaülesandeid:
1) pakub turvakoduteenust vanemliku hoolitsuseta jäänud või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele, pakkudes ajutist abi ja eluaset ning kriisiabi;
2) osutab lapsehoiuteenust, toetades lapse seadusliku esindaja toimetulekut või puhkamist teatud ajaperioodil;
3) arendab ja osutab ning korraldab tugiteenuseid lastele ja lastega perekondadele vastavalt vajadusele;
4) koolitab laste ja peredega töötavaid spetsialiste, sealhulgas on praktikabaasiks sotsiaaltöö, psühholoogia ja pedagoogika eriala üliõpilastele.

3. peatükk
JUHTIMINE JA PERSONAL

§ 9. Personal

(1) Hoolekandeasutuse töötajad (edaspidi personal) on kasvatusala töötajad ja tugispetsialistid.
(2) Personali koosseisu määrab direktor ja esitab koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele.
(3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud ja lapsega seotud mistahes teavet (v.a. eestkostjale).
(4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.
(5) Personali tööülesanded tulenevad töölepingust, ametijuhendist ning õigusaktidest.

§ 10. Direktor

(1) Direktori ülesanne on tagada hoolekandeasutuse tulemuslik töö ja juhtida asutuse tegevust koostöös hoolekoguga ning Jõgeva Vallavalitsusega. Direktor on asutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

(2) Direktor vastutab asutuse arengu ja teenuste osutamiseks vajalike tegevuslubade taotlemise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab Jõgeva Vallavalitsus. Konkursi võitnud isikuga sõlmib töölepingu vallavanem.
(4) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev nõuandev organ, kelle ülesanne on jälgida, et hoolekandeasutuse tegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd personaliga.
(2) Hoolekogu koosseisus on kuni seitse liiget. Liikme volituste kestus on kuni kolm aastat liikmeks määramisest.
(3) Hoolekogu liikme volituste aega jälgib direktor. Direktor informeerib vallavalitsust kirjalikult hoolekogu liikme volituste tähtaja lõppemisest vähemalt kaks kuud enne tähtaja lõppemist.
(4) Hoolekogu koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõgeva Vallavalitsus.
(5) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande hoolekandeasutuse kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi hoolekandeasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) osaleb arengukava, põhimääruse jm dokumentide koostamisel ja muutmisel;
4) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
5) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
6) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

4. peatükk
MAJANDAMISE ALUSED

§ 12. Majandamise alused

(1) Hoolekandeasutuse finantstegevus toimub vastavalt kinnitatud eelarvele.
(2) Direktor esitab eelarve projekti Jõgeva Vallavalitsusele.
(3) Hoolekandeasutust finantseeritakse riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse eelarvest ning muudest vahenditest ja fondidest.
(4) Hoolekandeasutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt ning direktoril on õigus vahendite kasutamiseks asutuse ja laste huvides.
(5) Hoolekandeasutuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara ja vahendid.
(6) Hoolekandeasutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Jõgeva Vallavolikogu kehtestatud korrale.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Rakendussätted

Enne käesoleva määruse jõustumist kinnitatud hoolekogu liikmete volituste kestust arvestatakse alates käesoleva määruse jõustumise hetkest.

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

Jõgeva Vallavolikogu 26. mai 2011. a määrus nr 9 “Siimusti lastekodu Metsatareke põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Lääne
volikogu esimees